Taalstoornissen

In de nomenclatuur logopedie staan taalstoornissen en tevens dysfasieën. Dit gaat over stoornissen in de taalontwikkeling bij kinderen. In beide gevallen kan terugbetaling gebeuren via een klassieke verzekering van het ziekenfonds. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.
Indien het gaat over een taalprobleem dat kadert binnen een medische ontwikkelingsstoornis, dan kan men terecht in een centrum voor ambulante revalidatie.

TAALSTOORNISSEN

WAT
De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

De taalstoornis is niet het gevolg van een een gehoorstoornis (> 40 dB beste oor), of een intelligentiestoornis (IQ < 85).

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: huisarts of specialist

Eerste therapievoorschrift: NKO, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.

 

DYSFASIE

WAT
Er is sprake van dysfasie wanneer er ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen zijn, die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie en /of dagelijkse activiteiten die mondelinge taal vereisen. De taalstoornis is niet het gevolg van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis (> 40 dB beste oor), of een intelligentiestoornis (IQ of OQ < 85).

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie.

Verlenging: neuroloog of neuropsychiater.

 

Voor meer informatie over taalstoornissen, zie 'Folder taalstoornissen' in de webshop.