Taalstoornissen

In de nomenclatuur logopedie staan taalstoornissen en tevens dysfasieën. Dit gaat over stoornissen in de taalontwikkeling bij kinderen. In beide gevallen kan terugbetaling gebeuren via een klassieke verzekering van het ziekenfonds. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

Taalstoornissen

WAT

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie. Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding in collectieve zitting voor maximum 4 ouderparen van maximum 10 sessies of in individuele zitting van maximum 10 sessies wordt terugbetaald voor taalstoornissen of dysfasie.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Percentielscore gelijk aan of <3 op een erkende taaltest (limitatieve lijst). De kerscore moet bepaald worden. Eén van de afgenomen subtests uit de kernscore moet een score geven kleiner ≤ PC 3."
 • IQ > 85
 • Normaalhorend (minder dan 40 dB HL verlies aan het beste oor)
 • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
 • 190 sessies (30 minuten)

HERVAL

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de 2 jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 190 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal zittingen bedraagt maximum 57.
 

Dysfasie

WAT

Er is sprake van dysfasie wanneer er ernstige expressieve en/of receptieve taalstoornissen zijn, die hardnekkig blijven voortduren na de vijfde verjaardag en die ernstig interfereren met de sociale communicatie en /of dagelijkse activiteiten die mondelinge taal vereisen. De taalstoornis is niet het gevolg van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een gehoorstoornis (> 40 dB beste oor), of een intelligentiestoornis (PIQ < 85).

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie
 • Eerste therapievoorschrift: geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie
 • Behandelzittingen: geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie
 • Verlenging: geneesheer-specialist in de pediatrische neurologie

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Voor minstens 1 aspect (expressief of receptief) in minstens 3 domeinen (fonologie, woordenschat, morfologie, syntaxis), liggen de resultaten 2 of meer standaarddeviaties onder het gemiddelde, dit wil zeggen kleiner dan percentiel 3.
 • PIQ, non-verbaal IQ of ontwikkelingsquotiënt > 85
 • Normaalhorend (minder dan 40 dB HL verlies aan het beste oor)
 • Per voorschrift maximaal 1 jaar, verlengbaar tot de leeftijd van 17 jaar
 • 384 sessies gedurende de eerste 2 jaar, 96 sessies voor elke volgende aanvraag (30 of 60 minuten)