Spraakstoornissen

Spraakstoornissen kunnen deel uitmaken van een ruimer medisch probleem. Sommige spraakstoornissen worden in een multidisciplinair centrum voor ambulante revalidatie (CAR) onderzocht en behandeld.
In de zelfstandige kabinetten voor logopedie, kan er een terugbetaling aangevraagd worden voor dysglossieën, chronische spraakstoornissen ten gevolge van een neurologische aandoening of voor dysartrieën. Deze drie categorieën lichten we hieronder toe. De logopedist in kwestie zal steeds op basis van een persoonlijk dossier toelichten hoe de aanvraag voor terugbetaling verloopt.

Dysglossie

WAT
Met dysglossie wordt verwezen naar een articulatiestoornisten gevolge van een structurele anomalie van de perifere articulatie-organen.

VOORSCHRIJVER
Aanvangsbilan: huisarts of specialist
Eerste therapievoorschrift: NKO, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog
Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist

Dysartrie

WAT
Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na een craniaal trauma, CVA, tumor,…) . Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid verminderd zijn. Er kunnen problemen optreden bij ademhaling, stemgeving, resonantie, uitspraak en zinsmelodie (prosodie). De ernst varieert van een lichte vorm (die voor de omgeving weinig merkbaar is) tot een anartrie (geen functionele spraak). Het taalvermogen van een persoon met dysartrie is intact.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: NKO, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog

Verlenging: idem of huistarts na overleg met specialist


Chronische spraakstoornissen

WAT
Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij
- neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen
- ziekte van Parkinson of Huntington
- demyeliniserende aandoenigen van het centraal zenuwstelsel (MS
- hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar
- ALS valt eveneens onder deze code.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan en eerste therapievoorschrift: neuroloog, neuropediater, neuropsychiater

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist