Congres 2022


CALL FOR ABSTRACTS VVL congres 2022

Als beroepsvereniging zien we de toekomst rooskleurig in en hebben we de voorbereiding voor het volgende VVL-congres op vrijdag 18 maart 2022 aangevat!
Voor deze editie wil de VVL graag een breed platform bieden voor wetenschappelijk onderzoek, studie en expertise binnen het Vlaamse logopedische landschap. Zo zal het congresprogramma volledig opgebouwd worden uit vrij in te zenden voorstellen tot mondelinge presentatie en/of posters (met de ondertussen vertrouwde pitch). Op basis van de inzendingen voor mondelinge presentaties zullen verschillende parallelsessies samengesteld worden analoog aan de voorgaande VVL-congressen, rekening houdend met de verschillende stoornisgebieden, interventiedomeinen, thema’s, …
Het is mogelijk om uw voorkeur op te geven voor
1) een mondelinge presentatie van 60 min. (50 min. presenteren en 10 min. vraagstelling)
2) een mondelinge presentatie van 30 min. (25 min. presenteren en 5 min. vraagstelling)
3) het voorstellen van een poster in combinatie met een korte pitch (1 min.).

Het Centrum voor Permanente Vorming behoudt echter de vrijheid om deze keuze op basis van inhoudelijke argumenten aan te passen (in beide richtingen). Er wordt uiteraard tijdig overlegd met de inzender en meegedeeld wat de uiteindelijke beslissing is.
De VVL staat open voor diverse inzendingen, gaande van theorie tot praktijk, evidence-based practice maar ook practice-based evidence op basis van casusbesprekingen, lopende/recente projecten waarin een logopedisch-audiologisch relevante hypothese kwantitatief of kwalitatief getoetst wordt, ...


CALL FOR ABSTRACTS
Indien u geprikkeld bent om een mondelinge presentatie te geven of een poster met pitch voor te stellen op het volgende VVL-congres, kan u een abstract indienen en je voorkeur voor één van beide formats doorgeven. We vragen u in dat geval om per abstract de volgende informatie te sturen naar vorming@vvl.be met “Abstract_Congres 2022” als onderwerp:
• Naam, voornaam en affiliatie per presentator/auteur + aanduiding van de corresponderende auteur;
• Titel van het abstract;
• Beschrijving (in maximaal 250 woorden) van de inhoud, waarbij de volgende aspecten aan bod dienen te komen: (1) achtergrond / bedoeling / hypothese, (2) methode / werkwijze, (3) resultaten / bevindingen, en (4) besluiten / discussie. Gelieve deze indeling te respecteren.
• Voorkeur voor mondelinge presentatie (en keuze tussen 60 min. of 30 min.) of poster met pitch.
Gelieve u strikt aan deze richtlijnen te houden. Dat zorgt ervoor dat de evaluatie van de inzendingen door het Centrum voor Permanente Vorming vlot kan verlopen.

De volgende gebieden zullen in overweging genomen worden bij het beoordelen van de abstracts:
1) Belang van het onderwerp/de probleemstelling
- Is de probleemstelling (of onderwerp) origineel/belangrijk/relevant voor de klinische praktijk?
- Zijn de doelstellingen van het onderzoek duidelijk omschreven?

2) De aanpak (werkwijze/methoden)
- Past de onderzoeksopzet bij de gestelde onderzoeksvraag en doelstellingen?
- Zijn de methoden / methodologische aanpak duidelijk beschreven?
- Wat is de algemene kwaliteit van de gebruikte (of voorgestelde) methoden?

3) Bevindingen
- Zijn de belangrijkste bevindingen duidelijk beschreven?
- Hoe zeker is de beoordelaar in de sterkte/betrouwbaarheid van de gepresenteerde bevindingen en/of conclusies/discussie?

4) Gevolgen (relevantie/significantie)
- Hoe belangrijk zijn de onderzoeksresultaten?
- Hoe en in welke mate zullen de bevindingen de klinische praktijk of onderzoekspraktijk, het onderwijs of het logopedisch/audiologisch handelen beïnvloeden?

Deadline voor inzending: vrijdag 24/09/2021, 17.00u

De finale beslissing zal per e-mail worden meegedeeld aan de corresponderende auteur voor het einde van december 2021.

De VVL hoopt in het voorjaar 2022 weer een inspirerend congres aan te bieden. We kijken bijgevolg met veel interesse uw inzending tegemoet!