Statuten

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

Beroepsvereniging – Statuten

(Goedgekeurd door de Algemene vergadering te Sint-Niklaas op 14 mei 1985)

I. Benaming, zetel, doel

1. Er wordt een beroepsvereniging opgericht met als naam: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (afgekort V.V.L.).
2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9111 Belsele, Belseledorp 106. (wijziging) Haar omschrijving strekt zich uit over het Vlaams Gewest en het Brusselse Gewest.
3. De vereniging heeft een drievoudig doel: de belangenverdediging, de permanente vorming en de beroepsinformatie voor de Vlaamse logopedisten te verzorgen. Ze zal trachten dit doel te verwezenlijken door de volgende middelen, zonder dat deze opsomming als limitatief mag beschouwd worden.

a. De belangenverdediging door:

- Contacten met onderscheiden instanties, teneinde het diploma en het beroep van logopedist zo hoog mogelijk te doen waarderen;

- Contacten die tot doel hebben het werkterrein van de logopedist te valideren en uit te breiden: ondermeer contacten met organismen waarvan het werkterrein dat van de logopedist raakt of er delen mee gemeen heeft, alsook contacten met binnen-en buitenlandse organismen die hetzelfde werkterrein beogen;

- Contacten die tot doel hebben de plaatsing en bezoldiging van de logopedist te regelen;

- Regelmatig contact met opleidingen;

- Alle andere wettelijke middelen die het doel kunnen bevorderen.

b. Permanente vorming door het inrichten van congressen, vervolmakingscursussen, studiebijeenkomsten en aanverwanten.

c. Informatie langs periodieke mededelingen, secretariaatswerking en aanverwanten.

II. Leden

4. Het aantal leden is onbeperkt doch bedraagt tenminste zeven gewone leden.
5. De vereniging is samengesteld uit gewone leden en ereleden. Het aantal ereleden mag het vierde deel van het aantal gewone leden niet overtreffen.
6. Om gewoon lid te worden van de vereniging moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. Gegradueerd zijn in de logopedie, afgestudeerd zijn aan één van de Belgische Nederlandstalige opleidingen, waarvan het diploma geregeld is volgens het Koninklijk Besluit van 9 november 1964, oftewel het Nederlandstalig diploma van licentiaat in de logopedie bezitten.

b. Het lidmaatschap aanvragen aan de Raad van Beheer, instemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en er zich naar gedragen.

c. Als lid aanvaard worden door de Raad van Beheer, die hierover beslist bij gewone meerderheid.

d. In het gebied van de vereniging het beroep van logopedist uitoefenen.

7. Om erelid te worden van de vereniging moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. Een aan de logopedie verwant beroep uitoefenen, bereid zijn bij te dragen tot de verwezenlijking van het verenigingsdoel.

b. Het lidmaatschap aanvragen aan de Raad van Beheer, dit op voordracht van ten minste drie gewone leden, instemmen met de statuten en met het huishoudelijk reglement van de vereniging.

c. Als lid aanvaard worden door de Raad van Beheer, die hierover beslist bij gewone meerderheid.

8. De gewone leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Raad van Beheer.
9. De ereleden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Raad van Beheer.
10. Ieder lid heeft het recht zich ten allen tijde uit de vereniging terug te trekken.
11. Ieder lid dat inbreuk pleegt op de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging, zal worden uitgenodigd om te verschijnen voor een door de Raad van Beheer opgerichte commissie, die de inbreuk zal onderzoeken. Nadien zal de Raad van Beheer, na advies van deze commissie, bij gewone meerderheid beslissen over gebeurlijke schorsing of uitsluiting van betrokken lid.
12. Nooit kunnen de leden het bedrag hunner bijdragen of welkdanige stortingen terugvragen, ook niet in geval van schorsing of uitsluiting. Het uitgesloten lid verliest alle rechten, die hem verleend waren door het lidmaatschap.

III. Algemene vergadering

13. De Algemene Vergadering is geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezigen zij, uitgenomen in de gevallen voorzien in de artikelen 27 en 28. Alle leden mogen er aanwezig zijn en deelnemen in de besprekingen, alleen de gewone meerderjarige leden bezitten stemrecht. De leden mogen hoogstens één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.
14. Een van de Algemene Vergaderingen, die plaats heeft in de tweede helft der maand januari, is gewijd aan het indienen en nazien van de rekeningen die op 31 december van het vorig jaar zijn afgesloten. Op deze vergadering, waarop alle leden schriftelijk worden uitgenodigd, brengt de Raad van Beheer verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Die rekeningen worden opgemaakt overeenkomstig het door de Regering bepaalde model. Zij moeten, door toedoen van de voorzitter, op de zetel van de vereniging ter inzage van de leden worden gehouden gedurende vijftien dagen voor bovengenoemde Algemene vergadering. Slechts met toestemming van de Algemene vergadering worden ze openbaar gemaakt. De aldus goedgekeurde rekeningen worden met de overige stukken die in artikel 8 van de Wet van 31 maart 1898 opgenoemd zijn, door toedoen van de Raad van Beheer, aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, gezonden voor 1 maart van elk jaar.
15. De Algemene Vergadering wordt gehouden telkens wanneer de Raad van Beheer het geschikt acht of wanneer ten minste 10 leden deze vergadering schriftelijk aanvragen aan de voorzitter, met melding van de gewenste agendapunten. De leden dienen minstens 10 dagen vooraf verwittigd te worden. De bij gewone meerderheid genomen beslissingen binden alle leden.
16. De Algemene Vergadering is bevoegd tot het verkiezen en het afzetten van de leden van de Raad van Beheer, het goedkeuren der bijzondere reglementen, het wijzigen van de statuten, het ontbinden der vereniging, het onderzoeken van de rekeningen en, in het algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aanbelangen en haar regelmatig zijn voorgelegd.

IV. Raad van Beheer

17. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Beheer, samengesteld uit minimum 4 en maximum 8 deelnemers. De leden van de Raad van Beheer worden door een daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering voor vier jaar verkozen uit de meerderjarige gewone leden. De leden van de Raad van Beheer verkiezen in hun midden een voorzitter en een secretaris. Deze vormen het dagelijks bestuur van de vereniging. Overleden of ontslagnemende beheerders worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering vervangen. De aldus verkozen beheerder beëindigt het mandaat van zijn voorganger.
18. De Raad van Beheer heeft in zijn bevoegdheid alle handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin genomen; al wat niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering werd voorbehouden door de wet of deze statuten valt onder haar bevoegdheid. De Raad van Beheer kan de lopende zaken geheel of gedeeltelijk in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan deze zaken verbonden, aan een afgevaardigd beheerder gekozen onder zijn leden. Voor alle andere akten dan degene die vallen onder de lopende zaken, is de vereniging slechts rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee leden van de Raad van Beheer, waaronder die van de voorzitter. Rechtsvorderingen, als eiser of verweerder, worden gevoerd op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de afgevaardigde beheerder?
19. De voorzitter waakt over de naleving der statuten en reglementen en zorgt voor de uitvoering ervan. Hij zit de vergadering voor en treft alle maatregelen voor de uitvoering van de genomen beslissingen van de beheerraad. Hij bepaalt de agenda. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de oudste aanwezige beheerder.
20. De Raad van Beheer richt een secretariaat op dat is gevestigd op de zetel van de vereniging. Dit secretariaat werkt onder verantwoordelijkheid en controle van de voorzitter en de secretaris.
21. De voorzitter en de secretaris zijn tevens verantwoordelijk voor de boekhouding en het financieel beheer van de vereniging.
22. De Raad van Beheer kan vrij commissies oprichten. Voor de bevoegdheid en de samenstelling ervan wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement der vereniging. Deze commissies bezitten slechts adviserende bevoegdheid.
23. De Raad van Beheer kan slechts geldig vergaderen indien de helft der leden aanwezig is, behalve in geval van hoogdringendheid, die wordt vermeld in de oproeping. De Raad van Beheer beslist bij gewone meerderheid; in geval van staking van stemmen beslist de stem van hem die voorzit.

V. Scheidsrechtersraad

24. Is er een conflict ontstaan waarbij de vereniging is betrokken of tussen de leden van de vereniging, dan tracht de Raad van Beheer de partijen te verzoenen. Zo nodig wordt een scheidsrechtersraad samengesteld. Elk der partijen duidt een scheidsrechter aan en deze twee benoemen een derde scheidsrechter. Deze scheidsrechtersraad beslist bij gewone meerderheid. In ieder geval heeft de voorzitter der vereniging het recht aanwezig te zijn op de zittingen van de scheidsrechtersraad, doch is er niet stemgerechtigd, tenzij hij werd verkozen als derde scheidsrechter. De voorzitter licht de Raad van Beheer in over de aard van het conflict en over de getroffen beslissingen. Deze beslissingen zijn bindend voor alle parijen, van zodra ze hen behoorlijk zijn meegedeeld.
25. Indien het conflict tevens overtreding door een lid van de statuten of van het huishoudelijk reglement inhoudt, wordt door de scheidsrechtersraad vooraf advies gevraagd aan een door de Raad van Beheer opgerichte commissie, die de zaak zal onderzoeken en nadien aan de Raad van Beheer verslag zal uitbrengen.

VI. Maatschappelijk bezit

26. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de bijdragen der leden, private giften, subsidies en inkomsten verkregen uit de door de vereniging georganiseerde manifestaties.
27. Het batig saldo, buiten een som bestemd voor de dagelijkse uitgaven, en na aftrek van alle sociale en fiscale lasten, zal worden gedeponeerd bij een spaarkas of worden omgezet in stads-of staatsloten. De jaarlijkse Algemene Vergadering kan echter beslissen het saldo aan te wenden voor elk doel dat rechtstreeks in verband staat met het doel van de vereniging, zoals omschreven in artikel 3. Deze beslissing moet genomen worden bij meerderheid van tenminste drie vierde van de stemgerechtigde leden die tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en op voorwaarde dat tenminste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geen geval zal de vereniging delen of aandelen kopen bij handelsmaatschappijen.

VII. Wijziging der statuten, bijzondere schikkingen, ontbinding

28. Tot wijziging der statuten evenals ontbinding der vereniging kan slechts geldig beslist worden mits een meerderheid van de drie vierden der stemmen uitgebracht op de Algemene Vergadering welke opzettelijk met dit doel werd bijeengeroepen en waarop minstens de helft der gewone leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is. Indien het vereiste quorum niet wordt bereikt zal een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beslissen, weliswaar met een drie-vierden meerderheid, ditmaal ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De akten tot wijziging van de statuten of tot vrijwillige ontbinding van de vereniging hebben slechts uitwerking nadat ze zijn neergelegd, bekrachtigd of bekendgemaakt zijn zoals bepaald in artikel 1 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 waarbij de Wet van 31 maart 1898 op de beroepsvereniging in overeenstemming wordt gebracht met de Wet van 23 december 1946 houdende instelling van een Raad van State. De Algemene Vergadering die tot ontbinding besluit benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden. Na aanzuivering van de schulden wordt het vermogen van de vereniging verdeeld als volgt:
Het bedrag van giften en legaten gaat terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de schenkingsakte en de vordering ingesteld is binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de akte van ontbinding. Het netto-actief, na eventuele aftrek van het bedrag der aan de vereniging gedane giften en legaten wordt toegekend aan een door de Algemene Vergadering aangewezen soortgelijk of aanverwant werk. Die aanwijzing kan maar uitwerking hebben als de aan de goederen gegeven bestemming door de Raad van State wordt geacht in overeenstemming te zijn met de Wet.
29. De Raad van Beheer maakt een huishoudelijk reglement op tot uitvoering van deze statuten.

 

Alvorens te worden toegepast zal dit reglement worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Dit moet eveneens het geval zijn voor een eventuele wijziging van het huishoudelijk reglement.

 

Getekend door:

Louis Heylen, voorzitter V.V.L. (30/08/1985)

Pol De Meyere, secretaris V.V.L.(29/08/1985)

Fons Mertens, beheerder V.V.L. (30/08/1985)

Patrick Pittery, beheerder V.V.L. (30/08/1985)

 

Bekrachtigd bij beslissing van de Raad van State, 4de Kamer

De 10 juni 1986

Voor de Hoofdgriffier van de Raad van State, S. Van Aelst, Griffier.