ALGEMENE VOORWAARDEN: WEBSHOP VVL

De handelspraktijkenwet vraagt uw bijzondere aandacht voor de hiernavolgende clausule:

Herroepingsrecht:

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

"De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien": dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van publicaties, tijdschriften en magazines.

Indien u voor de producten die u aankoopt over het herroepingsrecht beschikt, dan kan u binnen de veertien kalenderdagen na de dag van de levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op uw kosten terugsturen, waarna wij u binnen dertig dagen zullen terugbetalen. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening. U moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de volgende algemene voorwaarden.

  • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de Recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.
  • De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
  • Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling wordt de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% nalatigheidsinteresten, alsook met een schadebeding van 10%.
  • De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
  • De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging.
  • De goederen reizen op risico van de klant. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.
  • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
  • Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wenst u geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft u bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.

Voor alle geschillen zijn exclusief de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Enkel Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.