Het voorschrift

Het logopedisch voorschrift

Een voorschrift moet minimaal de volgende informatie bevatten:

  • de naam en geboortedatum van de rechthebbende;
  • de etiologie, de aard en de omvang van de stoornis;
  • het aantal individuele zittingen van 30 minuten en de exacte duur van de periode;
  • de duur van de zittingen moet in principe niet worden vermeld, tenzij de voorschrijver vindt dat sessies van een uur niet aangewezen zijn voor deze specifieke patiënt.
  • Het voorschrift moet vergezeld zijn van een logopedisch verslag.
  • Voorschrijver aanvangsbilan en eerste therapieperiode

Wie mag voorschrijven bij aanvang van de therapie is afhankelijk van de stoornis. Een voorschrift voor een aanvangsbilan en een eerste therapieperiode kan enkel voorgeschreven worden door een geneesheer-specialist.

Voorschrijver verlenging

Bij verlenging van de therapie kan in de meeste gevallen de huisarts voorschrijven. Die kan dat bij de stoornis afasie zonder enige voorwaarde doen. Voor de andere stoornissen waar de huisarts de verlenging mag voorschrijven mag die dat slechts doen op basis van een evolutieverslag van de behandelende arts of na overleg met deze laatste. De datum van dit overleg wordt geregistreerd in het medisch dossier van de patiënt. Enkel voor de stoornis dysfasie kan de verlenging niet door de huisarts worden voorgeschreven en moet het voorschrift dus verstrekt worden door de geneesheer-specialist die de therapie bij aanvang voorschreef.

Document

Op dit ogenblik is er geen opgelegd modelvoorschrift. Om deze reden circuleren veel varianten van het logopedisch voorschrift, maar wettelijk gezien volstaan bovenvermelde criteria. Behoudens de wettelijke bepalingen lijkt het erg zinvol de logopedist zo correct en ruim mogelijk te informeren over de medische aspecten.

Datering van het voorschrift

De chronologie van het voorschrijven van een aanvangsbilan en de start van de therapie is heel strikt geregeld en dient gerespecteerd te worden door alle partijen. De nomenclatuur bepaalt dat voor een aanvangsbilan slechts een tegemoetkoming kan worden verleend op voorwaarde dat dit bilan wordt uitgevoerd voor het voorschrift van een logopedische behandeling. Enkel voor gehospitaliseerde patiënten en ambulante patiënten in een hospitaalomgeving mag dit op dezelfde dag. In ieder geval dient de volgende chronologische volgorde strikt te worden gerespecteerd:

  1. voorschrijven van het aanvangsbilan (geneesheer specialist);
  2. uitvoeren van het aanvangsbilan (logopedist);
  3. voorschrijven van de behandelingszittingen(geneesheer specialist);
  4. uitvoeren van de behandelzittingen (logopedist).

Antidatering van voorschriften kan absoluut niet en heeft ernstige consequenties op juridisch en deontologisch vlak.
Of een patiënt zich voor de feitelijke start van de logopedische therapie twee maal bij de geneesheerspecialist moet aanmelden, is uit deze bepalingen niet op te maken. Een meerderheid schrijft de behandelzittingen voor op basis van het toegestuurde logopedisch verslag.
Het evolutiebilan mag voorgeschreven worden samen met het therapievoorschrift bij aanvang. Tussen het aanvangsbilan en de start van de therapie mogen maximum 60 kalenderdagen liggen.Bij overschrijding van deze termijn wordt het aanvangsbilan niet terugbetaald. Over hoelang een voorschrift voor een aanvangsbilan geldig is, bestaan geen bepalingen.