Logopedische opdrachten in woonzorgcentra HOGEVIJF te Hasselt

Logopedische opdrachten in woonzorgcentra HOGEVIJF te Hasselt 07/12/2022
Plaats: Hasselt
Type: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Limburgplein 1
3500 Hasselt
Contactpersoon: Frederix Hilde
011308172
hilde.frederix@hasselt.be

Graag ontvangen wij uw beste offerte voor een overheidsopdracht van beperkte
waarde. De opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur. Er is geen publieke opening van de offertes. De offerte mag enkel in het Nederlands worden opgemaakt. Concreet ontvangen wij graag een offerte voor het uitvoeren van logopedische opdrachten in de woonzorgcentra HOGEVIJF campus Stadspark en campus Banneux op basis van een zelfstandig statuut.
Plaatsen van dienstverlening:
- Woonzorgcentrum HOGEVIJF – campus Banneux – Hadewychlaan 74 te 3500
Hasselt
- Woonzorgcentrum HOGEVIJF – campus Stadspark – Zeven Septemberlaan 17 te 3500 Hasselt
Periode van onbepaalde duur, onderling opzegbaar.
Relatie met zorgvisie:
- De bewoner staat centraal.
- Logopedist werkt via een geneeskundig voorschrift van de arts: taal – en
spraakstoornissen. cognitieve stoornissen, stemproblemen, slikproblemen.
Hygiëne
- Prestaties van de logopediste gebeuren op de kamer van de bewoner of in de
leefruimte (WZC).
- Eigen materialen gebruiken en staan in voor het onderhoud hiervan.
- Er kunnen geen prestaties uitgevoerd worden tijdens de maaltijdmomenten
uitgezonderd de behandelingen van de slikproblemen.
- Maaltijdmomenten campussen HOGEVIJF:
o Ontbijt: 08.00-10.00 uur
o Middagmaal: 11.30-14.00 uur
o Avondmaal: 17.30-19.00 uur
Tarieven
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. De gunning zal gebeuren op basis van deze criteria:
Plan van aanpak algemeen
De inschrijver dient bij zijn offerte een document op te stellen waarbij men een
omschrijving dient op te geven over hoe men het logopedische opdrachten zal
uitvoeren. De kandidaat omschrijft minimum onderstaande punten, eigen of extra info mag men altijd toevoegen.
Minimum te beschrijven in het plan van aanpak:
- Visie op het uitvoeren van de logopedische opdrachten en de interactie met de
bewoners, zorgpersoneel, ….(op welke manier zal men werken, flexibiliteit, administratieve afhandeling, communicatie afstemmen op verschillende actoren, delen van expertise aan zorgpersoneel, ….).
- Op welke wijze zal men de klantvriendelijkheid garanderen (wat is van belang in de omgang met bewoners van het woonzorgcentrum, ….).
- Hoe voorziet men vervanging opvolging bij verlof of ziekte.
- Hoe zorgt hij/zij voor opvolging (continuïteit) van zijn logopedische opdrachten (hoe gaat het met de bewoner, hoe goed passen de zorgmedewerkers de
technieken/adviezen op).
- Op welke manier zal hij/zij planmatig aan de slag gaan om steeds tijdig de
logopedische opdrachten uit te voeren.
- Voorbeeld van een detailfactuur.
- ....
Praktische proef – uitvoeren van een logopedische behandeling (gratis) bij
bewoners van het woonzorgcentrum HOGEVIJF
Aan de hand van een praktijktest en dit door uitvoering van een logopedische
behandeling (gratis) bij één van onze bewoners met slikproblemen. De logopediste zorgt zelf voor de nodige materialen.
Wijze van beoordeling:
- Positionering t.o.v. de bewoner.
- Positionering van de bewoner.
- Advies formulering na observatie.
- Communicatie naar de bewoner tijdens behandeling.
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. U kan uw offerte indienen tot uiterlijk 16 januari 2023 om 10u00. Stuur uw offerte per e-mail naar hilde.frederix@hasselt.be. U blijft verbonden door uw offerte gedurende 60 dagen, te rekenen vanaf voornoemde datum.
Uw offerte moet onder meer de volgende gegevens bevatten:
 Datum offerte.
 Officiële naam van uw onderneming (gegevens van uw factuur) en rechtsvorm, ondernemingsnummer en/of btw-nummer. Het is noodzakelijk dat u een zelfstandig statuut heeft.
 Adres
 Contactpersoon onderneming
 Prijzen/prijs incl. en excl. btw
U kan volgende data reeds noteren indien uw offerte wordt weerhouden:
1.Maandag 23/01/2023 voor een gesprek.
2.Dinsdag 24 & woensdag 25/01/2023 ’s middags voor de praktische proeven.
Als wij geen offerte mogen ontvangen gaan wij ervanuit dat u geen interesse heeft in deze opdracht. We zouden het op prijs stellen mocht u ons per mail informeren van uw niet-deelname.
Facturatie
De opdracht loopt volgens de wet van 2 Augustus 2002 betaling binnen de 30 dagen vanaf ontvangst van de factuur of gelijkwaardige vraag tot betaling. Volgende dient gerespecteerd te worden inzake betaling en facturatie: 1) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt
gesteld. 2) De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.
Deze factuur geldt als schuldvordering.
Facturen worden gericht aan de aanbestedende overheid via elektronische factuur. PEPPOL is hiervoor het gebruikte platform. Meer informatie over het factureren met PEPPOL vindt u via www.hasselt.be/facturatie of neem contact op met de dienst facturatie van de stad Hasselt: facturatie@hasselt.be, tel: 011/23 98 10.

Terug naar overzicht