Ben ik verplicht verslagen door te geven wanneer een cliënt van logopedist verandert?

Als een patiënt, om welke reden ook, van therapeut verandert, is de eerste logopedist verplicht - met een op schrift gesteld akkoord van de patiënt - aan zijn collega, op diens schriftelijk verzoek al de elementen te bezorgen die nodig zijn voor het voortzetten van de behandeling (minstens een kopie van alle verslagen en goedkeuringen), binnen de maand nadat hierom werd verzocht. Er is echter geen verplichting om de gemaakte voorbereidingen en nota’s over te dragen. (zie ‘Ethische en deontologische code’ punt 5.2 ‘Verantwoordelijkheid t.a.v. collegae’).