Mogen logopedisten reclame maken?

Logopedisten mogen hun praktijk bekend maken conform de algemene voorwaarden bepaald in artikel 6.3 van de Ethische en Deontologische Code. De gevoerde publiciteit moet meer bepaald waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk zijn. In geen geval mag zij vergelijkend of misleidend zijn. Om voormelde algemene voorwaarden te concretiseren, een leidraad gegeven in de brochure over de Ethische en Deontologische code. Deze vinden jullie terug in ons Digicenter. Deze leidraad is louter een explicitering van de voorwaarden, maar is niet exhaustief. Elke vorm van publiciteit dient steeds te passen binnen voormelde voorwaarden.