Wie betaalt de kosten voor de logopedische behandeling?

De kosten voor logopedische verstrekkingen in een RVT, ROB en in een centrum voor kortverblijf vallen onder de regeling van de zogenaamde “forfaitaire tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven” zoals bedoeld in artikel 147, § 3 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het RIZIV is via dit forfait dus verplicht de factuur voor logopedie te betalen.

Indien de patiënt verblijft in een rusthuis of instelling die niet als ROB, RVT of kortverblijf bestempeld kan worden, is de nomenclatuur voor logopedische verstrekkingen van toepassing. U moet dus de aanvraagprocedure doorlopen zoals deze beschreven staat in de nomenclatuur en een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Prestaties worden aan de vastgelegde honoraria aangerekend aan de patiënt zelf.