Heeft de directie het recht om het aantal zittingen te beperken?

Het bedrag van die tegemoetkoming per patient wordt berekend op basis van de KATZ-schaal. Logopedie is slechts een fractie van dit bedrag. Het soort forfait mag echter geen invloed hebben op de hoeveelheid sessies die worden toegekend.
Dit staat vermeld in de overeenkomst die op 16 december 2009 werd afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor 
bejaarden, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen.

Er is de laatste jaren echter slechts een beperkte aanpassing van de financiële dekking geweest voor de verzorging in de rustoorden. Er zijn dan ook voorstellen om de financiële middelen beschikbaar voor logopedie binnen dit pakket uit te breiden. Mogelijk is het beleid van het RVT/ROB omtrent logopedie dan ook beperkend en moet bekeken worden wat past binnen het draagvlak van de verzorgingsinstelling. De directie kan dus ook invloed uitoefenen en bv. de coördinerend en adviserend arts om een gepast en financieel haalbaar beleid vragen. Het is dus sowieso belangrijk de behandeling zo goed mogelijk te motiveren.