Juridische dienst / Wanbetalers

WANBETALERS? U KAN REKENEN OP DE JURIDISCHE DIENST VAN DE VVL!

L. Heylen en C. De Bal

Wekelijks wordt de juridische dienst van de VVL geconfronteerd met dossiers van leden betreffende wanbetaling van één of meerdere van hun patiënten. In deze bijdrage willen we de werking van de juridische dienst van de VVL toelichten aangaande deze problematiek. Onderaan deze pagina kan u de volledige tekst ook downloaden als PDF.

Duidelijke afspraken
Een relatie tussen een hulpverlener, i.c. een logopedist(e), en een patiënt is gebaseerd op vertrouwen en op duidelijke afspraken betreffende o.m. het opvolgen van de therapie,thuisoefeningen, samenwerking met leerkrachten,eventueel andere hulpverleners, het inschakelen van de omgeving in de therapie en de honorarianota’s.

Wat dit laatste betreft, is ons advies voor het starten van elk onderzoek en elke therapie hieromtrent duidelijke afspraken te maken. Die omvatten ondermeer:

  • Wanneer wordt elk onderzoek/elke therapie betaald?Per zitting, per week, per maand? Ons advies is dat sessies ten hoogste binnen de maand dienen betaald te worden. Betaling per sessie levert doorgaans de minste problemen op. De juridische dienst ontvangt dossiers van leden met onbetaalde facturen van meer dan 6 maanden tot meer dan een jaar. Het betreft dan ook dikwijls facturen die meer dan € 1000 bedragen.
  • Het maken van duidelijke afspraken omtrent het systeem van betalen: contant, per overschrijving, derde betalende…?
  • Indien gemaakte afspraken niet worden nageleefd hieromtrent onmiddellijk een gesprek te voeren met de patiënt/ouders/partner/wettelijk vertegenwoordiger…
  • In dit onderhoud ook stilstaan bij de gemaakte afspraken en bij de consequenties van niet-betaling,
  • Eventueel het stoppen van de therapie. Een kort verslag van dit gesprek kan in het dossier bewaard worden, ondertekend door beide partijen.
  • Indien dit gesprek niets oplevert, onmiddellijk een aangetekende brief naar betrokkene(n) sturen.
  • Vanzelfsprekend kunnen er sociale, financiële of andere redenen zijn waardoor er uitstel van betaling kan overwogen worden. Het opmaken van een afbetalingsplan kan hierbij een hulp zijn. Deze redenen dienen voor elke individuele situatie geëvalueerd te worden en zijn moeilijk in een advies te formuleren. Ook hier kan een persoonlijk gesprek dikwijls klaarheid brengen.

Werking van de juridische dienst van de VVL bij wanbetaling
De juridische dienst van de VVL behandelt alleen schriftelijk ingediende dossiers voorzien van alle documenten (zie hieronder) . In deze dossiers wordt een onderscheid gemaakt tussen de dossiers die minder dan € 250 bedragen en deze vanaf € 250. Dit verschil is gebaseerd op de juridische kosten die in een dossier meer dan € 250 bedragen.

In de dossiers van minder dan € 250 bemiddelt de juridische dienst van de VVL tussen de logopedist(e) en de patiënt. Dit gebeurt op schriftelijke basis waarbij de VVL de betrokkene aanmaant voor een bepaalde datum de schuld te vereffenen. De ervaring is dat op deze manier verschillende dossiers toch nog vergoed worden.

Voor de dossiers vanaf € 250 wordt een invorderingsprocedure opgestart. Voor de behandeling van deze dossiers doen wij een beroep op Meester Vincent De Donder, vennoot bij het advocatenkantoor Wiemeersch-Steyaert-De Donder te 9200 Dendermonde.
De dossiers die aan de hierboven vermelde aanleggrens voldoen, worden door de VVL doorgestuurd naar het advocatenkantoor.
Teneinde deze dossiers te kunnen behandelen (ook deze van minder dan € 250), dienen we over de volgende gegevens te beschikken:

  • Uw contactgegevens: naam, adres, telefoon en/of gsm, ev. fax en e-mailadres
  • Alle mogelijke gegevens van de tegenpartij: naam,adres, geboortedatum patiënt. In geval van een minderjarige patiënt: naam, adres en geboortedatum van beide ouders
  • Kopie van de onbetaalde facturen en van de aanmaningen en eventueel aangetekende brieven die u reeds verstuurde (indien mogelijk met verzendingsbewijs)

Om de werking te bevorderen, vragen we u bij voorkeur uw dossier via e-mail in te dienen naar jd@vvl.be. Gelieve uw documenten in te scannen en in pdf aan uw e-mail toe te voegen. 
Dit zorgt ervoor dat uw dossier sneller kan behandeld worden dan wanneer u uw dossier met de post verstuurt.

Procedure
Bij ontvangst van de hierboven vermelde gegevens zal onmiddellijk het nodige worden gedaan om een laatste aangetekende ingebrekestelling te sturen aan de tegenpartij,teneinde deze alsnog toe te laten de verschuldigde som vrijwillig te betalen. Alle onkosten tot hiertoe worden gedragen door de VVL.

Indien geen reactie noch betaling volgt van de tegenpartij op de aangetekende ingebrekestelling, rest er niets anders dan de tegenpartij te dagvaarden voor de bevoegde Rechtbank. Alvorens tot dagvaarding over te gaan zal er eerst opnieuw met de logopedist(e) contact worden opgenomen.

Indien de tegenpartij veroordeeld wordt en weigert om vrijwillig het vonnis uit te voeren, kan via de gerechtsdeurwaarder worden overgegaan tot de gerechtelijke tenuitvoerlegging van het vonnis (met eventueel beslag). De voorwaarde hiervoor is dat de tegenpartij solvabel is.

Kostenregeling
In het Vademecum van de VVL kan u onder de afdeling “Juridische Dienst” nalezen door wie de kosten worden gedragen in geval van een gerechtelijke procedure. Invorderingsdossiers worden door de VVL niet ten laste genomen.

Het ereloon van de advocaat en de procedurekosten dienen gedragen te worden door de individuele leden. De advocaat beperkt zijn ereloon echter tot de gerecupereerde rechtsplegingsvergoedingen en schadebedingen. Door de beperking van het ereloon van de advocaat komt het gerecupereerde factuurbedrag integraal toe aan het lid.

In geval van een gerechtelijke procedure zullen de dagvaardingskosten in eerste instantie ten laste van het individuele lid worden gelegd. Deze kosten bedragen doorgaans € 150 tot € 200, doch kunnen variëren naargelang de afstand die de gerechtsdeurwaarder dient af te leggen om tot de betekening van de dagvaarding over te gaan.

In de dagvaarding zal vervolgens worden gevorderd dat de tegenpartij zou worden veroordeeld tot de kosten van het geding (inclusief dagvaardingskosten). Dit betekent dat de tegenpartij de kosten van de dagvaarding aan het lid dient terug te betalen. Indien het tot een veroordeling van de tegenpartij komt en deze blijkt solvabel te zijn, heeft het lid dus geen kosten.

De kans dat het tot een veroordeling van de tegenpartij komt, is bij invorderingsdossiers groot op voorwaarde dat het lid de nodige bewijzen kan voorleggen (facturen en betalingsaanmaningen). Uiteraard bestaat er nooit een absolute zekerheid dat de tegenpartij over voldoende middelen beschikt om aan de veroordeling te voldoen. Indien de tegenpartij niet in staat zou zijn dit bedrag in één keer te voldoen, kunnen betalingstermijnen worden toegestaan.


Bron: LOGOPEDIE mei-juni 2013 p12-13